1) Metodika Dobrý začátek do MŠ – zde

2) Zelená škola zde

3) od 1.3.2022 do 28.2.2023

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015612
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č.2_20_080 pro Šablony III-RR v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Šablony II_ MŠ Kamenice

Činnost: Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce – povinná aktivita

Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů dětí v MŠ

REGISTRACE ŠKOL

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je nezisková organizace EDUkační LABORatoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Do programu se mohou zaregistrovat mateřské, základní a střední školy na území České republiky. Ve školním roce 2014/2015 je program otevřen pro prvních 1000 škol, které se zaregistrují.

Cíle programu

 • podpora využívání digitálních technologií ve výuce
 • podpora aktivních ředitelů škol a učitelů ve snaze využívat digitální vzdělávací technologie
 • popularizace využívání digitálních vzdělávacích technologií mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností
 • podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zvyšování motivace firem ke společenské odpovědnosti

Výhody programu, které mohou zapojené školy získat

 • bezplatný přístup pro celou školu na vzdělávací portál do konce školního roku 2014/2015
 • bezplatné akreditované školení zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem as dotykovými technologiemi
 • finanční podpora pro učitele určená na tvorbu digitálního vzdělávacího obsahu
 • oceňování ředitelů, kteří se aktivně podílejí na digitalizaci svých škol
 • možnost získání benefitů od partnerů programu
 • možnost zapojení se do soutěží o hodnotné ceny
 • možnost účasti v projektech

5) M. R. K. V. I. Č. K. A

Pavuc-logo-f97

Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 650 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je doplňován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat sítě pedagogických pracovníků, škol a další organizace zabývající se EVVO, podporovat vytváření a realizaci školních programů EVVO v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů. http://www.pavucina-sev.cz/?idm=34

6) HOUPAČKOVÁ SESTAVA

REALIZACE PROJEKTU „Houpačková sestava MŠ Kamenice“

Mateřská škola Kamenice se zapojila do výzvy MAS Říčansko č.7 vyhlášené v souladu s Programem rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku). Projekt s názvem Houpačková sestava MŠ Kamenice (č. projektu 22/007/19210/120/051/004220) byl realizován v období od 15.03.2022 do 31.03.2023. Díky realizaci tohoto projektu nyní zahrada mateřské školy disponuje novým mobiliářem.

Číslo operace: 19.2.1

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Říčansko o.p.s.

Plakát zde