MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, okres Praha- východ

Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

mobil : 737 479 013, 776 258 388

email : reditelka@mskamenice.cz web: www.mskamenice.cz

příspěvková organizace IČ: 75033836

statutární orgán : ředitelka Mgr. Jana Boučková

Zřizovatel : Obec Kamenice

Organizační číslo školy : 52 203

Identifikátor právnické osoby : 600 051 498

IZO MŠ : 107 516 462

IZO výdejna : 162 000 553

Š KOLN Í Ř Á D

Č.j.: MŠKam/112/ 2023

Platnost od : 1.9.2023

Pedagogická rada projednala a schválila dne: 31. 8. 2023

Tento školní řád platí pro zaměstnance školy, děti a jejich zákonný zástupce.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY :

je zpracována ředitelkou školy v souladu s těmito právními normami a předpisy:

 • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č.14/2005 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č.27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadaných
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví §50

Ustanovení školního řádu:

1. Základní cíle MŠ

2. Organizace a provoz

3. Práva a povinnosti

4. Platby – za předškolní vzdělávání a stravné

5. Zacházení se školním majetkem

6. Zájmové mimoškolní aktivity

 1. ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
 • podílí se na citovém, rozumovém, a tělesném rozvoji dítěte
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • staví na vzájemné spolupráci zákonných zástupců a mateřských škol.
 1. ORGANIZACE A PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejnění je způsobem v místě obvyklém místní tisk, webové stránky a info cedule MŠ ao Obecního úřadu Kamenice
 • O přijetí rozhoduje ředitelka a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí zákonného zástupce rozhodnutí
 • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců. ( §34 odst.3 zákona 561 / 2004 Sb.)
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání iv průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.
 • Nad rámec kapacity školy může být dítě přijato na základě §34 odst.10 Zákona č. 178/2016 Sb. ( Školský zákon) a §2 odst.8 vyhlášky č.280/2016 Sb.,o předškolním vzdělávání na doplněnou docházku a dítě s individuální docházkou povinného předškolního vzdělávání
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • lékařské potvrzení o stanoveném pravidelném očkováním nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit trvalé kontraindikaci ( nepovinné pro děti s povinnou předškolní docházkou )
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci nebo jejích osadách
 • další lékařská a odborná potvrzení dokládají potřebu speciální péče – podpůrných opatření

2.2. KRITERIA PRO PŘIJETÍ :

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky – dosažení 5 let do 31.8. předchozího školního roku
 2. Trvalý pobyt dítěte v obci Kamenice + obcích v její působnosti

( Kamenice, Olešovice, Těptín, Štiřín, Všedobrovice, Nová Hospoda, Skuheř, Struhařov, Ládeves, Ládví )

Volná místa se obsazují postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní.

2.3 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří žijí na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte – tj. kdy dítě do 31.8. téhož roku dosáhnout věku 5 let. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obce nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiného než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanoví se v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8.15 hod. do 12.15 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních v souladu s organizacemi školního roku prázdniny v základních a středních školách.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně.
 • Nepřítomnost dítěte musí být zaznamenána v omluvném listu dítěte u třídní učitelky ve třídě a stvrzena podpisem zákonného zástupce.
 • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí :
 1. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 3. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve kterém ministerstvo povolilo plnění povinné školní

docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, který bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2.4 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě odůvodněně zvolit, že bude individuálně vzděláno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze splnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 • jméno, případně jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcem individuálně, nebo s nimi dohodnut.
 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 • doporučené materiály: – Školní vzdělávací program (ŠVP) Cesta na ostrovy poznání

Třídní vzdělávací programy

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Konkretizované očekávané výstupy

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informační materiály MŠMT a další.

2.5. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM CIZINCŮ

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osoby požívajícími doplňkové ochrany, žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

2.6 SYSTÉM PÉČE O DĚTI S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

2.6.1. PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tým není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Učitel mateřské školy pracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úprav metod a forem práce a projedná její s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního vzdělávacího dítěte.

2.6.2 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD. Ředitelka školy určuje pedagoga odpovědného za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, ale vždy 1krát, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně: je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se jedná o informovaný souhlas zákonného zástupce, s nímž se pouze projedná.

2.7 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizačních podmínkách k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je připravena zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně.

2.8 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 2 – 3 LETÝCH

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Ve třídě je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříní k ukládání hraček. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání dostatečného množství podnětů pro tyto děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněný bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůček.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatek prostoru pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje děti (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, potřeba dostatek odpočinku).
 • Vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Dítě je možné používat specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávání činnosti jsou způsobeny menšími volbami či individuálními potřebami a potřebami dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • Aktivně podporujeme pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

2.9 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřská škola se organizačně člení na 4 třídy, ve kterých jsou umístěny děti ve věku od 3 do 6 let
 • Provoz je celodenní, a to pondělí – pátek od 6,45 do 16,45 hodin
 • Kapacita MŠ je 95 dětí.
 • Příchod dětí do MŠ je do 8,30 hodin.
 • Pozdější příchod dítěte je možný výjimečně a jednorázově na základě dohody zákonných zástupců dítěte s učiteli příslušné třídy.

2.9.1 PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD :

1. třída : 7.30 – 16.15 hod.

2. třída : 7.00 – 16.30 hod.

3. třída : 6.45 – 16.45 hod.

4 .třída : 7.45 – 15.00 hod.

 • Provozní dobou tříd není dotčeno právo na využití celodenní docházky
 • Děti se předávají a vydávají v případě neotevřené „domovské“ třídy v příslušné třídě s provozem

2.9.2 PRÁZDNIVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Omezení a přerušení provozu oznamuje ředitelka písemnou vývěskou 2 měsíce předem a je prováděna na nástěnkách jednotlivých tříd závazný průzkum docházky .
 • V měsíci červenci a srpnu ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanoveným provozem přerušuje dobu 5 týdnů.
 • Provoz mateřské školy lze ze závažných či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit iv jiném období. Informace o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • V MŠ jsou stanoveny dny bezpečného provozu (v době školních prázdnin). V dny jsou děti dle aktuálního počtu přihlášených dětí sloučeny na příslušný počet tříd. Informace o umístění dětí je zveřejněna v šatně dětí.

2.10 DOCHÁZKA DĚTÍ A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

 • Při přijetí stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci délky pobytu v MŠ
 • Děti docházejí pravidelně, upravené, oblečené a obuté vhodně a dostatečně podle počasí a teploty
 • Zákonný zástupce oznámí MŠ předem známou nepřítomnost
 • Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.). Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč a řeší je obec s rozšířenou působností.

 • Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě.
 • Způsoby omluvy z docházky: přes mobilní aplikaci Twigsee

2.11 UKONČENÍ DOCHÁZKY ( § 35 )

Docházka může být kdykoli ukončena na žádost zákonných zástupců.

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte:

 1. a) dítě se omluvy zákonného zástupce přímo neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem řídí provoz MŠ a jednání MŠ ke sjednání nápravy

byla bezúspěšná

 1. c) v průběhu zkušební doby, která nesmí přesáhnout 3 měsíce( §34 odst.3 zákona č.561/2004), na základě doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko – psychologické poradny
 2. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady ( §35, odst.1 a,b,c,d zákona 561/2004Sb.)

e)Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.12 PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Rodiče zodpovídají za své do doby, než si je učitelky převezmou
 • Rodiče zodpovídají za dobrý zdravotní stav dítěte při předávání, o každé změně informují učitelku a zachovávají ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům škol.
 • Dítě musí být předem osobně učitelce ve třídě a osobně od ní převzato rovněž při odchodu
 • Je nepřípustné nechávat dítě samotné v šatně nebo ho posílat od vstupu do objektu
 • Pokud bude dítě vyzvedávat z MŠ někdo jiný než zákonný zástupce, musí mít písemný doklad –
 1. musí být zapsán v evidenčním listu nebo mít plnou moc zákonného zástupce
 • V případě nezletilé osoby sepíší rodiče s ředitelkou dohodu o předávání dítěte platnou vždy na 1 školní rok.
 • Dítě lze vyzvedávat již po obědě ve 12.15 hodin, jiný čas si mohou rodiče předem domluvit s příslušností učitelkou
 • V době jménem zajištění objektu automatickým vrátným se zvoní na zvonek příslušné třídy a vyzvedávající osoba se přihlásí jménem, ​​případně dítěte, které vyzvedává
 • Přizvedávání dětí počítejte s časem potřebným na dokončení hry, úklid hraček a převlečení
 • Pozdní vyzvedávání dětí je písemně zaznamenáváno, opakované je nahlášeno OSPOD Říčany.

2.13. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ

2.13.1 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

 • 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání as ním přímo souvisejících činností, přičemž podmínky zajištění upravuje školní řád (ust. § 30 odst.1 písm. c) školského zákona).

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale také podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ao změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízení pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění , od ostatních dětí.

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodiči může mateřská škola

ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

Po akutním či nakažlivém onemocnění nebo úrazu lze v potvrzení od lékaře,že dítě může do kolektivu.

V případě výskytu parazitů udělují rodiče souhlas s provedením prohlídky vlasů v evidenčním listu dítěte.

2.13.2 PODMÍNKY VSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBLASTI ZDRAVÍ:

1) Bez příznaků nemoci : do mateřské školy je možné přivést dítě zdravé, to je bez známek zcela akutního infekčního onemocnění nebo parazitárního napadení.

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

 • průhledná rýma, která aktuální dítě vytéká z nosu a to i bez tělesné teploty
 • zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • intenzivní kašel (j. kašel, který přetrvává i při klidné činnosti dítěte) a to i bez zvýšení tělesné teploty
 • výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat–plánovaným neštovicím, spale, 5. nemoci, 6.nemoci,

syndromu ruka-noha-ústa, impetigu

 • průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací.MŠ nemůže dětem podávat dietu.

Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.

 • zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,
 • zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

Za příznaky parazitárního onemocnění se považuje :

 • intenzivní svědění vlasové pokožky, nález všech dětských nebo vajíček vši dětské (hnidy) ve vlasech

(dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid)

 • neklid, svědění v okolí konečného, ​​nález roupů při vykonání potřeb na WC pohledem (roup dětský)

2) Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

 • je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a
 • nežádoucím účinkům na očkovací látku)
 • pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesnáteplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, zvýšené vyrážky, zvýšená únava, malátnost

3 ) Odeslání dítěte do domácího léčení:

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen být pro dítě bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu.

Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu. Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.
4 ) Oznamovací povinnost:

Zákonní zástupci mají povinnost mateřské školy nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5.nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab.

Na základě informací o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole objevilo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve škole vyskytuje konkrétní onemocnění.

5) Chronická onemocnění u dítěte:
Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je mateřská škola předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považovat za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergie, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, alea epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

6) Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole:
Mateřská škola povinnosti dětem v mateřské škole podává podávat léky a léčivé přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve pozdějších předpisech, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomuto oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí její dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně

požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“

Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v životě ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

 • Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy a oprávněné orgány.
 • Škola je povinna při poskytování výchovně vzdělávací činnosti přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro přechod vzniku sociálně patologických jevů
 • Za bezpečnost odpovídají učitelky od doby převzetí dítěte do jeho předání pouze osobě uvedené v evid.listu
 • Dohled může vykonávat vedle učitelky i jiný zletilý zaměstnanec školy
 • Učitelky vedoucí v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí
 • Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni
 • Při výskytu infekčního onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS
 • Zákonný zástupce musí při prvním nástupu dítěte doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které absolvovalo stanovené očkování

  • neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou .
 • Objekt je zajištěn automatickým vrátným, kamerovým systémem a zahradou v celé ploše plotem a brankami se zajištěním proti otevření dítěte.
 • Přiměřeným způsobem jsou děti informovány o zásadách bezpečného chování a ochrany zdraví v budově, na zahradě, o vycházkách, výletech a všech akcích školy, dále před zahájením výchovně vzdělávacích činností rozvíjejících zručnost či výtvarného čtení s využitím nářadí, náčiní, pomůcek atd. ( nůžky, lepidlo, dětské pomůcky …) Děti práci s těmito nástroji vykonávají za opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou upravené zvlášť (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)
 • Při počtu více než 20 dětí mimo objekt školy zajišťující dohled 2 osoby (vycházky, akce atd.)
 • Při vycházkách učí pedagogičtí pracovníci děti chodit ve dvojicích av zástupu tak, aby zajistili jejich bezpečnou chůzi po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím – využívají reflexní vesty, dopravní terčíky
 • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí pedagogičtí pracovníci dětem hrát si bez dozoru na průlezkách, houpačkách a jiném nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatně vzdálení do prostoru zahrady, kam sama nevidí a kde nemůže mít o dětech přehled.
 • Všechny skleněné výplně ( okna, dveře ) jsou potaženy bezpečnostní folie
 • Herní prvky na zahradě podmínky EU a jsou pravidelně prováděny revize
 • Pískoviště jsou krytá a písek je pravidelně vyměňován
 • Jsou dodržovány tepelné a světelné normy
 • Do MŠ je zakázáno nosit cenné věci a předměty, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo propagující násilí ( zbraně .. ), ale i žvýkačky a sladkosti.
 • Výchovné problémy řeší kvalifikované učitelky ve třídách nebo po domluvě s ředitelkou, na Vaši žádost je možné pozvat do MŠ psychologa – řešení problémů s chováním dítěte, v rodině, v kolektivu MŠ, odklady docházky apod.
 • Ve spolupráci s rodinou předcházíme a odhalujeme náznaky šikany a psychopatologických jevů
 • Všechny děti jsou pojištěny pro případ úrazu v budově, na zahradě a všech akcích mimo MŠ.

Pojištění totální náhrady ušlé mzdy a jiné škody.

2.13.3 PRVNÍ POMOC A OŠETŘENÍ

Školním úrazem je úraz, který se stal dítětem při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, ve škole od vstupu dětí do prostoru školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývá z přímé souvislosti s ní.

Ředitelka školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v případě potřeby zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě okamžitě ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomění záchranné lékařské pomoci.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, plynulým provozem na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehlédnutelných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

2.13.4 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PRVKY DISKRIMINACE

Základní součástí ochrany před nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího dětství, kterou v našem výchovném vzdělávacím procesu upřednostňujeme.

Všichni zaměstnanci mají povinnost chránit děti všemi dostupnými prostředky před sociálně patologickými jevy a zároveň i před projevy diskriminace, či dokonce nepřátelských nebo nežádoucích projevů ihned zasáhnout a ochránit dítě a bez prodlení tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy.

Zaměřujeme se na prezentaci zdravého způsobu života.

Děti jsou nenásilnou formou přiměřeně k jejich věku seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu a jiných forem násilného chování. Jsou jim vysvětlována pozitivně zdravého životního stylu.

Pedagogické pracovnice cíleně pozorují a vyhodnocují vztahy mezi dětmi v kolektivu jednotlivých tříd.

Cílem je řešit nepříznivé vztahy mezi dětmi již v počátcích formou spontánních a cílených osob v kolektivu třídy, vytváření různých modelových situací, důležité je spolupráce se zákonnými zástupci a školskými poradenskými zařízeními.

důležitým prvkem a zároveň účinnou prevencí je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu (děti, zákonní zástupci, velmi zaměstnanci školy): podporovat spokojenost dětí ve třídě a její soudržnost, potlačovat konflikty mezi dětmi a usměrňovat soutěživost (diferencovat činnost výchovně vzdělávacího procesu tak , aby každé dítě bylo úspěšné), jasné stanovení a dodržování pravidel společného soužití, na vytváření se podílí kolektiv celé třídy, školy.

2.14. OBLEČENÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY

 • Důležitá je ze zdravotních a hygienických důvodů bezpečná a pevná obuv
 • Všechny věci svého dítěte viditelně označte, aby nedocházelo k záměně.
 • Oblékejte své děti vhodně k činnosti v MŠ
 • Do třídy vhodná domácí obuv na přezutí ( ne pantofle ), oblečení do třídy, na pobyt venku, náhradní oblečení, papírové kapesníky, kartáček na zuby, zubní pastu, mladší děti oblečení na spaní, popř. dle dohody s učitelkou
 • Pro případ nepříznivého počasí do sáčku v šatně pláštěnku, nepromokavou bundu, čepici a do botníku holinky
 • Nezapomeňte na náhradní spodní prádlo, ponožky, kalhoty
 • V rámci sebeobsluhy se všechny úkony děti učí samostatně – usnadněte jednoduchým zapínáním

2.15. REŽIM DNE :

6.45 – 8.30 Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.),

individuální, skupinová i frontální práce s dětmi,

8.30 Začátek doby povinného předškolního vzdělávání
8.30 – 9.15 Zdravotně preventivní pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina
9.15 – 10.00 Řízené vzdělávací činnosti dětí, příprava na pobyt venku
10:00 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 12:15 osobní hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12:30 konec doby povinného předškolního vzdělávání
12.15 – 14.15 Odpolední odpočinek – děti s nižší potřebou spánku či odpočinku – klidové činnosti
14.15 – 14.45 Hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:45 Odpolední aktivity dětí, pobyt venku, vyzvedávání
 • Délka poledního odpočinku se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí
 • venku je adekvátní klimatická délka pobytu
 • V čase mezi jednotlivými činnostmi probíhají hygiena – WC, mytí rukou, čištění zubů po obědě – jinak dle potřeby dětí
 • Pravidelnost , střídání a návaznost jednotlivých činností je zajištěna, ale časový rozvrh je flexibilní, neboť respektujeme nejen biorytmy organismu předškolních dětí, ale i individuální potřeby jednotlivců, co se týká času k ukončení hry nebo výchovně vzdělávacích činností, pozvolného přechodu mezi činnostmi, hygienou, odpočinek
 • Základní kritériem pro uspořádání režimu je zajištění správné životosprávy (intervaly mezi jídly, dostatek pobytu venku, odpočinek, pitný režim)
 • Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, lyžařský výcvik …). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.
 • Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů k jídlu av průběhu dne je k dispozici pitná voda.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Rodiče mají právo:

 • na adaptační vstup s dítětem do MŠ, jindy dle dohody s učitelkou
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o svém dítěti, vzdělávacím programu a provozu školy- konzultace s jednotlivými p. učitelkami nebo ředitelkou probíhají po předchozí domluvě – buď osobně nebo na mobil MŠ

Veškeré tyto konzultace se využívají výhradně mimo přímou výchovnou činnost pedagogů.

 • na účasti na akcích av Radě školky ( třídní schůzky se konají bez přítomnosti dětí ! )
 • na poskytování poradenských služeb
 • ředitelce školy stížnost, oznámení, podněty na informace o průběhu podává výsledky vzdělávání dítěte

Rodiče povinnosti mají:

 • ihned nahlásit změny v osobních datech ( zdrav. pojišťovna, bydliště, zaměstnání, kontakty aj.)
 • o změně zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných významných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávacího procesu nebo bezpečnost dítěte
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte a dodržovat termíny plateb
 • informovat ředitelku o odkladu školní docházky
 • dodržovat školní řád a podmínky provozu mateřské školy
 • sledovat pokyny, aktuální dění a informace zveřejněné na nástěnkách a webových stránkách
 • neotvírat nebo nechávat otevřené vstupní dveře s automatickým vrátným cizím osobám
 • zavírat a zajišťovat vstupní branku na pozemek MŠ řetězem
 • používat návleky při vstupu do budovy
 • nevjíždět vozidly do objektu školy
 • neodnášet školní dokumenty z informačních nástěnky ve vestibulu
 • t v objektu MŠ klid, dodržovat pořádek a být ohleduplný k věcem ostatních dětí
 • provádět dětem kontrolu osobních věcí a udržovat v pořádku a čistotě
 • V celém objektu platí zákaz kouření a se zvířaty, propagace nebo činnost politických stran či hnutí, reklama, která je v rozporu s cílem a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dětí
 • PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

Děti mají právo:

Při vzdělávání mají zajistit všechny děti práva a svobodu a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 • Na kvalitní předškolní vzdělání a výchovu směřující k optimálnímu rozvoji všech schopností a dovedností
 • Na respektování osobnosti a vlastní identity
 • Na emočně kladné prostředí
 • Na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • Na odpočinek a volný čas, na účast ve hře

Děti mají povinnost:

 • řídí se pokyny učitele a dalších oprávněných osob.
 • Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 • Snaží se v rámci svých možností dodržovat pravidla kulturního chování
 • Nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou.
 • V běžných situacích uplatňují základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
 • Chápu, že mateřská škola je prostředí, ve kterém platí dohodnutá pravidla.
 • PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ
 • Přispívat svou činnost k naplnění práv dítěte
 • Právo na zdvořilé a slušné chování ze strany rodičů
 • Právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci
 • Povinnost rodičům vhodným způsobem mimo svoji přímou výchovně vzdělávací činnost
 • Ostatní vyplývají ze Zákoníku práce, Pracovního řádu pracovníků škol a pracovních náplní
 1. PLATBY

4.1 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Výše poplatku za předškolní vzdělávání je určena vnitřním předpisem-viz.info v dokumentech ve vstupní hale MŠ na webových stránkách MŠ av aplikaci Twigsee a lze provést i zálohově dopředu
 • Platba se provádí na účet MŠ – číslo účtu: 0428595359 / 0800
 • Variabilní symbol = číslo dítěte z matrik, zpráva pro příjemce = doporučujeme jméno dítěte
 • Úplata za předškolní vzdělávání je platná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce
 • Bezplatné předškolní vzdělávání je poskytováno :
 • 1) dětem plnícím povinnou předškolní docházku
 • 2) dětem s odkladem povinné školní docházky

4.2 STRAVNÉ

 • Poplatek za stravu zahrnuje oběd a 2 svačiny. Dodavatelem je ŠJ při ZŠ
 • Platba se provádí na podúčet MŠ číslo účtu : 35 – 0428595359 / 0800
 • Variabilní symbol = číslo dítěte z matrik, zpráva pro příjemce = doporučujeme jméno dítěte
 • Platby za stravné jsou splatné do 20. dne předcházejícího měsíce. ( např. na září do 20. srpna )
 • Strava se omlouvá den předem do 9.30 hod. způsobem uvedeným v bodě č. 2.5
 • Pokud není nepřítomnost známa den předem, mají rodiče možnost vyzvednout si oběd od 11,30 do 12,00 hod. v přípravnách jídel v MŠ do vlastních přinesených čistých nádob
 • Všechny odlišné požadavky na výživu dítěte ze zdravotních důvodů uveďte, písemně dokládejte a předložte třídní učitele, která jídla bude informovat pracovnici výdejny a vedoucí ŠJ
 • V případě jiných požadavků na stravování ze zdravotních důvodů, sepíše ředitelka se zákonným zástupcem smlouvy o donášce vlastní stravy.

4.3 Akce

• Účast na nabízených placených nadstandartních akcích mimo běžnou výchovně vzdělávací činnost je DOBROVOLNÁ a DOBROVOLNÁ je i úhrada formou zálohy (2.000 Kč ) na účet 35- 0428595359/0800.

• Do zprávy pro příjemce uvést AKCE a doporučujeme jméno dítěte, v.s. číslo matriky.

• Z těchto záloh je hrazeno i fotografování dětí, jen když budou fotografie zákonným zástupcem odebrány.

• Děti se na placenou akci přihlašují v aplikaci Twigsee formou ankety (pro nás prokazatelné), pokud dítě nepřihlásíte, probíhá v MŠ běžná výchovně vzdělávací činnost s pedagogem.

4.4 VYÚČTOVÁNÍ PLATEB

 • Vyúčtování plateb za školní a stravné se provádí 2x ročně – ke konci kalendářního a školního roku.
 • Přehled plateb si kontrolují zákonní zástupci v aplikaci Twigsee
 • V tabulce jsou uvedené přijaté platby v měsíci.
 • Přeplatky dětí, které v MŠ zůstávají, budou převedeny do dalšího roku pouze na základě dohody se zákonným zástupcem.
 • Přeplatky jsou poukázány na účet uvedený zákonným zástupcem ve vstupním prohlášení – do 30.9. po uzavření škol. roku a obdržení bankovních výpisů za srpen. Rodiče jsou povinni informovat o aktuální změně účtu.
 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
 • Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s vých. vzděl. procesem
 • Dítě bude slovně vedeno k šetrnému zacházení s majetkem školy
 • Rodiče i zaměstnanci jsou povinni zacházet se školním majetkem ohleduplně a oznamovat řediteli nedostatky, závady a nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku škody na majetky školy
 • V případě úmyslného poškození, ztráty či zcizení bude požadována finanční či věcná náhrada
 1. PŘEHLED KONTAKTŮ A ROZDĚLENÍ AGENDY ŠKOLY :
JMÉNO FUNKCE Mobil: E-MAILEM
Předsedou se stal Mgr. Jana Boučková ředitelka +420 774 833 245 reditelka@mskamenice.cz
Linda Vejmelková zástupkyně +420 737 479 013 zastupce@mskamenice.cz
Dana Navrátilová vedoucí provozní +420 737 479 013 stravne@mskamenice.cz
1. třída +420 776 258 388 1kotatka@mskamenice.cz
2. třída +420 776 258 388 2slunatka@mskamenice.cz
3. třída +420 737 479 013 3slunicka@mskamenice.cz
4. třída +420 737 479 013 4berusky@mskamenice.cz

AGENDA ROZDĚLENÍ:

BOUČKOVÁ – ŘEDITELKA vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání ( školné )

vše co potřebujete řešit s ředitelkou :

Ø provoz školy

Ø konzultace

Ø stížnosti

Ø sponzorování

Ø ukončení docházky

Ø požadavky na dietní stravu, docházku, přeřazení do tříd atd.

VEJMELKOVÁ – ZÁSTUPKYNĚ Zastupuje ŘMŠ v době nepřítomnosti

organizační záležitosti

aplikace Twigsee

NAVRÁTILOVÁ – VEDOUCÍ PROVOZU vyúčtování plateb za stravné a zálohy na akce
TŘÍDNÍ EMAILY slouží ke komunikaci s tř.učitelkami

domluvě o konzultačních hodinách

 1. ZÁJMOVÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
 • Rodiče berou na vědomí, že přihlášením svého dítěte na mimoškolní aktivity přebírám odpovědnost za bezpečnost lektor kroužku po celou dobu jeho konání, od doby převzetí a zpětného předání učitele. Toto je zakotveno ve smlouvách s jednotlivými lektory.
 • Vyúčtování plateb za mimoškolní aktivity si vyřizují rodiče výhradně s lektorem
 • Rodiče svým podpisem potvrdím školu souhlas s předáváním dítěte lektorovi na konkrétní čas a termín
 • V případě, že je dítě přihlášeno na kroužek v době, kdy nedochází do MŠ, jsou rodiče povinni dítě přivézt na začátek a odvézt po ukončení lekce.
 • Lektoři jsou povinni včas a řádně informovat MŠ a rodiče o případném nekonání kroužku
 • Zájmová mimoškolní činnost je zahajována nejdříve od 15. 00 hodin ve 4.třídě