MATEŘSKÁ   ŠKOLA   KAMENICE, okres Praha- východ

   Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

mobil : 737 479 013,   776 258 388

email : reditelka@mskamenice.cz  web: www.mskamenice.cz

příspěvková organizace IČ: 75033836

statutární orgán : ředitelka Mgr. Jana Boučková

 

 

 

Zřizovatel :                                        Obec Kamenice

Organizační číslo školy :                 52 203

Identifikátor právnické osoby :    600 051 498

IZO MŠ :                                           107 516 462

IZO výdejna :                                   162 000 553

 

                Š K O L N Í      Ř Á D 

 

Č.j.:  MŠKam/118 / 2022

Platnost od :   1.9.2022

Pedagogická rada projednala a schválila dne:  31. 8. 2022

 

Tento školní řád platí pro zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.

                                                                                               

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY :

je zpracován ředitelkou školy v souladu s těmito právními normami a předpisy:

 • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č.14/2005 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č.27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví §50

 

Ustanovení školního řádu:

1. Základní cíle MŠ

2.  Organizace a provoz

3. Práva a povinnosti

4.  Platby – za předškolní vzdělávání a stravné

5.  Zacházení se školním majetkem

6. Zájmové mimoškolní aktivity

 

 1. ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
 • podílí se na citovém, rozumovém, a tělesném rozvoji dítěte
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • staví na vzájemné spolupráci zákonných zástupců a mateřské školy.
 1. ORGANIZACE A PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklýmmístní tisk, webové stránky a info cedule MŠ a o Obecního úřadu Kamenice
 • O přijetí rozhoduje ředitelka a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nejpozději do 30ti dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí
 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců. ( §34 odst.3 zákona 561 / 2004 Sb.)
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.
 • Nad rámec kapacity školy může být dítě přijato na základě §34 odst.10 Zákona č. 178/2016 Sb. ( Školský zákon) a §2 odst.8 vyhlášky č.280/2016 Sb.,o předškolním vzdělávání na doplněnou docházku a dítě s individuální docházkou povinného předškolního vzdělávání
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • lékařské potvrzení o stanoveném pravidelném očkováním nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( nepovinné pro děti s povinnou předškolní docházkou )
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci nebo jejích osadách
 • další lékařská a odborná potvrzení dokladují potřeby speciální péče – podpůrných opatření

2.2. KRITERIA PRO PŘIJETÍ :

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky – dosažení 5 let do 31.8. předcházejícího školního roku
 2. Trvalý pobyt dítěte v obci Kamenice + obcích v její působnosti

( Kamenice, Olešovice, Těptín, Štiřín, Všedobrovice, Nová Hospoda, Skuheř, Struhařov, Ládeves, Ládví )

Volná místa se obsazují postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní.

 

2.3 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte – tj. kdy dítě do 31.8. téhož roku dosáhne věku 5 let.         Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje se v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8.15 hod. do 12.15 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně.
 • Nepřítomnost dítěte musí být zaznamenána v omluvném listě dítěte u třídní učitelky ve třídě a stvrzena podpisem zákonného zástupce.
 • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí :
 1. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 3. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní

docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2.4 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě odůvodněně zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.
 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 • doporučené materiály: – Školní vzdělávací program (ŠVP) Cesta na ostrovy poznání

Třídní vzdělávací programy

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Konkretizované očekávané výstupy

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informační materiály MŠMT a další.

2.5. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM CIZINCŮ

 •  Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 •  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

2.6  SYSTÉM PÉČE O DĚTI S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

2.6.1. PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

2.6.2 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD. Ředitelka školy určí pedagoga odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně: je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

2.7  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  NADANÝCH

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně.

2.8  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 2 – 3 LETÝCH

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Ve třídě je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • Aktivně podněcujeme pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

2.9  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřská škola se organizačně člení na 4 třídy, ve kterých jsou umístěny děti ve věku od 3 do 6 let
 • Provoz je celodenní, a to pondělí – pátek od 6,45 do 16,45 hodin
 • Kapacita MŠ je 95 dětí.
 • Příchod dětí  do MŠ   je  do  8,30 hodin.
 • Pozdější příchod  dítěte  je  možný výjimečně a jednorázově na  základě  dohody  zákonných  zástupců  dítěte s učitelkami příslušné třídy.

2.9.1  PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

1. třída :  7.30 – 16.15  hod.

2. třída :  7.00 – 16.30  hod.

3. třída :  6.45 – 16.45  hod.

4 .třída :  7.45 – 15.00  hod.

 • Provozní dobou tříd není dotčeno právo na využití celodenní docházky
 • Děti se předávají a vyzvedávají v případě neotevřené „domovské“ třídy v příslušné třídě s provozem

 

2.9.2  PRÁZDNIVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Omezení a přerušení provozu oznamuje ředitelka písemnou vývěskou 2 měsíce předem a je prováděn na nástěnkách jednotlivých tříd závazný průzkum docházky.
 • V měsících červenci a srpnu ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz přerušuje na dobu 5 týdnů.
 • Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • V MŠ jsou stanoveny dny omezeného provozu (v době školních prázdnin). V tyto dny jsou děti dle aktuálního počtu přihlášených dětí sloučeny na příslušný počet tříd. Informace o umístění dětí je zveřejněna v šatně dětí. 

2.10  DOCHÁZKA DĚTÍ A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

 • Při přijetí stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci délku pobytu v MŠ
 • Děti docházejí pravidelně, upravené, oblečené a obuté vhodně a dostatečně podle počasí a teploty
 • Zákonný zástupce oznámí MŠ předem  známou  nepřítomnost
 • Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní  vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení  individuálního vzdělávání apod.). Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč a  řeší je obec s rozšířenou působností.

 • Není-li nepřítomnost  dítěte  předem  známá, omluví dítě neprodleně.
 • Způsoby omluvy z docházky: přes mobilní aplikaci Twigsee

2.11 UKONČENÍ DOCHÁZKY ( § 35 )

Docházka může být kdykoli ukončena na žádost zákonných zástupců.

Ředitelka  může ukončit  předškolní vzdělávání dítěte  po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte:

 1. a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitelky MŠ ke sjednání nápravy

byla bezúspěšná

 1. c) v průběhu zkušební doby, která nesmí přesáhnout 3 měsíce( §34 odst.3 zákona č.561/2004), na základě doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko – psychologické poradny
 2. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady ( §35, odst.1 a,b,c,d zákona 561/2004Sb.)

e)Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.12   PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Rodiče zodpovídají za své dítě do doby, než si je učitelky převezmou
 • Rodiče zodpovídají za dobrý zdravotní stav dítěte při předávání, o každé změně informují učitelku a zachovávají ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům školy.
 • Dítě musí  být předáno  osobně  učitelce  ve  třídě  a rovněž  osobně od ní  převzato při odchodu
 • Je nepřípustné nechávat dítě samotné v šatně nebo ho posílat od vstupu do objektu
 • Pokud bude dítě vyzvedávat z MŠ někdo jiný než zákonný zástupce, musí mít písemný doklad –
 1. musí být zapsán v evidenčním listu nebo mít plnou moc zákonného zástupce
 • V případě nezletilé osoby sepíší rodiče s ředitelkou dohodu o předávání dítěte platnou vždy na 1 školní rok.
 • Dítě lze vyzvedávat již po obědě ve 12.15 hodin, jiný čas si mohou rodiče předem domluvit s příslušnou učitelkou
 • V době zajištění objektu automatickým vrátným se zvoní na zvonek příslušné třídy a vyzvedávající osoba se nahlásí jménem, případně jménem dítěte, které vyzvedává
 • Při vyzvedávání dětí počítejte s časem potřebným na dokončení hry, úklid hraček a převlečení
 • Pozdní vyzvedávání dětí je písemně zaznamenáváno, opakované je nahlášeno OSPOD Říčany.

2.13.  PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ

2.13.1 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

 • 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění upravuje školní řád (ust. § 30 odst.1 písm. c) školského zákona).

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola

ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

Po horečnatém či nakažlivém  onemocnění nebo úrazu lze v vyžadovat potvrzení od lékaře,že dítě může do kolektivu.

V případě výskytu parazitů udělují rodiče souhlas s provedením prohlídky vlasů v evidenčním listu dítěte.

2.13.2 PODMÍNKY VSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBLASTI ZDRAVÍ:

1) Bez příznaků nemoci : do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

 • průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat–planým neštovicím, spále, 5. nemoci, 6.nemoci,

syndromu ruka-noha-ústa, impetigu

 • průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací.MŠ nemůže dětem podávat dietní stravu.

Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.

 • zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,
 • zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

Za příznaky parazitární onemocnění se považuje:

 • intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech

(dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid)

 • neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup dětský)

2) Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

 • je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůlimožným reakcím a
 • nežádoucím účinkům na očkovací látku)
 • pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesnáteplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost

3) Odeslání dítěte do domácího léčení:
Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný       zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu.

     Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu. Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.
4) Oznamovací povinnost:
Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála,impetigo,průjem a zvracení, 5.nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab.

Na základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

5) Chronická onemocnění u dítěte:
  Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

6) Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole:
  Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně

požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“

Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.
Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

 • Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy a oprávněné orgány.
 • Škola je povinna při poskytování výchovně vzdělávací činnosti přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro přecházení vzniku sociálně patologických jevů
 • Za bezpečnost odpovídají učitelky od doby převzetí dítěte do jeho předání pouze osobě uvedené v evid.listu
 • Dohled může vykonávat vedle učitelky i jiný zletilý zaměstnanec školy
 • Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí
 • Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče bezodkladně telefonicky informováni
 • Při výskytu infekčního onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS
 • Zákonný zástupce musí při prvním nástupu dítěte doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které absolvovalo stanovené očkování
  • neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou .
 • Objekt je zajištěn automatickým vrátným, kamerovým systémem a zahrada v celé ploše plotem a brankami se zajištěním proti otevření dítětem.
 • Přiměřeným způsobem jsou děti informovány o zásadách bezpečného chování a ochrany zdraví v budově, na zahradě, o vycházkách, výletech a všech akcích školy, dále před zahájením výchovně vzdělávacích činnostech rozvíjejících zručnost či výtvarné cítění s využitím nářadí, náčiní, pomůcek atd. ( nůžky, lepidlo, dětské chůdy …) Děti práci s těmito nástroji vykonávají za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)
 • Při počtu více než 20 dětí mimo objekt školy zajišťují dohled 2 osoby ( vycházky, akce atd.)
 • Při vycházkách učí pedagogičtí pracovníci děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistili jejich bezpečnou chůzi po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím – využívají reflexní vesty, dopravní terčíky
 • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí pedagogičtí pracovníci dětem hrát si bez dozoru na průlezkách, houpačkách a jiném nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí a kde nemůže mít o dětech přehled.
 • Všechny skleněné výplně ( okna, dveře ) jsou potaženy bezpečnostní folií
 • Herní prvky na zahradě splňují podmínky EU a jsou pravidelně prováděny revize
 • Pískoviště jsou krytá a písek je pravidelně vyměňován
 • Jsou dodržovány tepelné a světelné normy
 • Do MŠ je zakázáno nosit cenné věci a předměty, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo propagující násilí ( zbraně .. ), ale i žvýkačky a sladkosti.
 • Výchovné problémy řeší kvalifikované  učitelky ve  třídách nebo po domluvě s ředitelkou, na Vaši žádost je možné pozvat do MŠ psychologa – řešení problémů s chováním  dítěte, v rodině, v kolektivu MŠ, odklady docházky apod.
 • Ve spolupráci s rodinou předcházíme a odhalujeme náznaky šikany a psychopatologických jevů
 • Všechny děti jsou pojištěny pro případ úrazu v budově, na zahradě a všech akcích mimo MŠ.

Pojištění neobsahuje náhrady ušlé mzdy a jiné škody.

2.13.3 PRVNÍ POMOC A OŠETŘENÍ

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Ředitelka školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

      Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

2.13.4 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PRVKY DISKRIMINACE

Základním prvkem ochrany před nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího dětství, kterou v našem výchovně vzdělávacím procesu upřednostňujeme.

Všichni zaměstnanci mají povinnost chránit děti všemi dostupným prostředky před sociálně patologickými jevy a zároveň i před projevy diskriminace, či nepřátelství nebo násilí a při jakýchkoliv nežádoucích projevech ihned zasáhnout a ochránit dítě a bez prodlení tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy.

Zaměřujeme se na prezentaci zdravého způsob života.

Děti jsou nenásilnou formou přiměřeně k jejich věku seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu a jiných forem násilného chování. Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Pedagogické pracovnice cíleně pozorují a vyhodnocují vztahy mezi dětmi v kolektivu jednotlivých tříd.

Cílem je řešit nepříznivé vztahy mezi dětmi již v počátcích formou spontánních i cílených rozhovorů v kolektivu třídy, vytvářením různých modelových situací, důležitá je spolupráce se zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením.

Velmi důležitým prvkem a zároveň účinnou prevencí je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci školy): podporovat spokojenost dětí ve třídě a její soudržnost, potlačovat konflikty mezi dětmi a usměrňovat soutěživost (diferencovat činnosti výchovně vzdělávacího procesu tak, aby každé dítě bylo úspěšné), jasné stanovení a dodržování pravidel společného soužití, na jejichž vytváření se podílí kolektiv celé třídy, školy.

2.14. OBLEČENÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY

 • Důležitá je ze zdravotních a hygienických důvodů bezpečná a pevná obuv
 • Všechny věci svého dítěte viditelně označte, aby nedocházelo k záměně.
 • Oblékejte své děti vhodně k činnostem v MŠ
 • Do tříd vhodná  domácí obuv na  přezutí ( ne pantofle ), oblečení do třídy, na  pobyt venku, náhradní oblečení, papírové kapesníky, kartáček na zuby, zubní pastu, mladší děti  oblečení na  spaní, popř. dle dohody s učitelkou
 • Pro případ  nepříznivého  počasí  do sáčku  v šatně  pláštěnku, nepromokavou  bundu, čepici a do botníku holinky
 • Nezapomeňte na náhradní spodní prádlo, ponožky, kalhoty
 • V rámci sebeobsluhy  se  všechny  úkony  děti učí  vykonávat  samostatně – usnadněte  jednoduchým zapínáním

2.15. REŽIM DNE :     

  6.45 – 8.30 Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.),

individuální, skupinová i frontální práce s dětmi,

   8.30 Začátek doby povinného předškolního vzdělávání
  8.30 – 9.15 Zdravotně preventivní pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina
  9.15 – 10.00 Řízené vzdělávací činnosti dětí, příprava na pobyt venku
10.00 – 12.00 Pobyt venku
12.00 – 12.15 osobní hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 konec doby povinného předškolního vzdělávání
12.15 – 14.15 Odpolední odpočinek – děti s nižší potřebou spánku či odpočinku – klidové činnosti
14.15 – 14.45 Hygiena, odpolední svačina
14.30 – 16.45 Odpolední aktivity dětí, pobyt venku, vyzvedávání

 

 • Délka poledního odpočinku se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí
 • Délka pobytu venku je adekvátní klimatickým podmínkám
 • V čase mezi jednotlivými činnostmi probíhá hygiena – WC, mytí rukou, čištění zubů po obědě – jinak průběžně dle potřeby dětí
 • Pravidelnost , střídání  a  návaznost  jednotlivých  činností  je  zajištěna, ale časový  rozvrh  je   flexibilní,  neboť  respektujeme  nejen  biorytmy  organismu předškolních dětí,  ale  i  individuální  potřeby  jednotlivců, co se  týká časového prostoru k  ukončení hry nebo výchovně vzdělávacích činností, pozvolného  přechodu mezi činnostmi, hygieně, odpočinku
 • Základním kritériem pro uspořádání režimu je zajištění správné životosprávy ( intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku, odpočinek, pitný režim )
 • Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, lyžařský výcvik …). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.
 • Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů k jídlu a v průběhu dne je k dispozici pitná voda.
 1. PRÁVA A  POVINNOSTI

3.1 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Rodiče mají právo:

 • na adaptační vstup s dítětem do MŠ, jindy dle dohody s učitelkou
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o svém dítěti, vzdělávacím programu a provozu školy- konzultace s jednotlivými p. učitelkami nebo ředitelkou probíhají po předchozí domluvě – buď osobně nebo na mobil MŠ

Veškeré tyto konzultace se uskuteční výhradně mimo přímou výchovně vzdělávací činnost pedagogů.

 • na účast na akcích a v Radě školky ( třídní schůzky se konají bez přítomnosti dětí ! )
 • na poskytování poradenských služeb
 • podávat ředitelce školy stížnost, oznámení, podněty na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

Rodiče mají povinnosti:

 • ihned nahlásit změny v osobních datech ( zdrav. pojišťovna, bydliště, zaměstnání, kontakty aj.)
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávacího procesu nebo bezpečnost dítěte
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte a dodržovat termíny plateb
 • informovat ředitelku o odkladu školní docházky
 • dodržovat školní řád a podmínky provozu mateřské školy
 • sledovat pokyny, aktuální dění a informace zveřejněné na nástěnkách a webových stránkách
 • neotvírat nebo nechávat otevřené vstupní dveře s automatickým vrátným cizím osobám
 • zavírat a zajišťovat vstupní branku na pozemek MŠ řetězem
 • používat návleky při vstupu do budovy
 • nevjíždět vozidly do objektu školy
 • neodnášet školní dokumenty z informační nástěnky ve vestibulu
 • zachovávat v  objektu MŠ  klid,  dodržovat  pořádek  a  být ohleduplní k věcem ostatních dětí
 • provádět dětem kontrolu osobních věcí a udržování v pořádku a čistotě
 • V celém objektu platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty, propagace nebo činnost politických stran či hnutí, reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dětí
 • PRÁVA A  POVINNOSTI  DĚTÍ

Děti mají právo:

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 • Na kvalitní předškolní vzdělání a výchovu směřující k optimálnímu rozvoji všech schopností a dovedností
 • Na respektování osobnosti a vlastní identity
 • Na emočně kladné prostředí
 • Na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • Na odpočinek a volný čas, na účast ve hře

Děti mají povinnost:

 • řídí se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob.
 • Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 • Snaží se v rámci svých možností dodržovat pravidla kulturního chování
 • Nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou.
 • V běžných situacích uplatňují základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
 • Chápou, že mateřská škola je prostředí, ve kterém platí dohodnutá pravidla.

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ
 • Přispívat svou činností k naplnění práv dítěte
 • Právo na zdvořilé a slušné chování ze strany rodičů
 • Právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci
 • Povinnost poskytovat rodičům informace vhodným způsobem mimo svoji přímou výchovně vzdělávací činnost
 • Ostatní vyplývají ze Zákoníku práce, Pracovního řádu pracovníků škol a pracovních náplní
 1. PLATBY

4.1  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Výše poplatku za předškolní vzdělávání je určena vnitřním předpisem-viz.info v dokumentech ve vstupní hale MŠ na webových stránkách MŠ a v aplikaci Twigsee a lze provádět i zálohově dopředu
 • Platba se provádí  na  účet MŠ – číslo účtu:  0428595359 / 0800
 • Variabilní symbol = číslo dítěte z matriky, zpráva pro příjemce = doporučujeme jméno dítěte
 • Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce
 • Bezplatné předškolní vzdělávání je poskytováno : 1) dětem plnícím povinnou předškolní docházku

2) dětem s odkladem povinné školní docházky

4.2  STRAVNÉ

 • Poplatek za stravu  zahrnuje  oběd a 2 svačiny.  Dodavatelem  je  ŠJ  při  ZŠ
 • Platba se provádí na podúčet MŠ číslo účtu :  35 – 0428595359 / 0800
 • Variabilní symbol = číslo dítěte z matriky, zpráva pro příjemce = doporučujeme jméno dítěte
 • Platby za stravné jsou splatné do 20. dne předcházejícího měsíce. ( např. na září do 20. srpna )
 • Strava se  omlouvá  den  předem do 10.00 hod.  způsobem  uvedeným  v bodě  č. 2.5
 • Pokud není nepřítomnost známa den předem, mají rodiče možnost vyzvednout si oběd  od 11,30 do 12,00 hod. v přípravnách jídla v MŠ do vlastních přinesených čistých nádob
 • Veškeré odlišné požadavky na výživu dítěte ze zdravotních důvodů konkrétně uveďte, písemně dokladujte a předložte třídní učitelce,  která  bude  informovat  pracovnici  výdejny  jídla  a vedoucí ŠJ
 • V případě odlišných požadavků na stravování ze zdravotních důvodů, sepíše ředitelka se zákonným zástupcem smlouvu o donášce vlastní stravy.

4.3  VYÚČTOVÁNÍ PLATEB

 • Vyúčtování plateb za školné a stravné se provádí 2x ročně – ke konci kalendářního a školního roku.
 • Přehled plateb si kontrolují zákonní zástupci v aplikaci Twigsee
 • V tabulce jsou uvedené přijaté platby v daném měsíci.
 • Přeplatky dětí, které v MŠ zůstávají, budou převedeny do dalšího roku pouze na základě dohody se zákonným zástupcem.
 • Přeplatky jsou poukázány na účet uvedený zákonným zástupcem ve vstupním prohlášení – do 30.9. po uzavření škol. roku a obdržení bankovních výpisů za srpen. Rodiče jsou povinni informovat o případné změně účtu.
 1. ZACHÁZENÍ S  MAJETKEM  ŠKOLY
 • Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s vých. vzděl. procesem
 • Dítě bude slovně vedeno k šetrnému zacházení s majetkem školy
 • Rodiče i zaměstnanci jsou povinni zacházet se školním majetkem ohleduplně a oznamovat řediteli nedostatky, závady a nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku škody na majetky školy
 • V případě úmyslného poškození, ztráty či zcizení bude požadována finanční či věcná náhrada
 1. PŘEHLED KONTAKTŮ A ROZDĚLENÍ AGENDY ŠKOLY :
JMÉNO FUNKCE Mobil: EMAIL
Mgr. Jana Boučková ředitelka +420 774 833 245 reditelka@mskamenice.cz
Linda Vejmelková zástupkyně +420 737 479 013 zastupce@mskamenice.cz
Dana Navrátilová vedoucí provozní +420 737 479 013 stravne@mskamenice.cz
1.       třída +420 776 258 388 1kotatka@mskamenice.cz
2.       třída +420 776 258 388 2slunatka@mskamenice.cz
3.       třída +420 737 479 013 3slunicka@mskamenice.cz
4.       třída +420 737 479 013 4berusky@mskamenice.cz

 

ROZDĚLENÍ AGEND:

BOUČKOVÁ – ŘEDITELKA vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání ( školné )

vše co potřebujete řešit s ředitelkou :

Ø  provoz školy

Ø  konzultace

Ø  stížnosti

Ø  sponzoring

Ø  ukončení docházky

Ø  požadavky na dietní stravu, docházku, přeřazení do tříd atd.

VEJMELKOVÁ – ZÁSTUPKYNĚ Zastupuje ŘMŠ v době nepřítomnosti

organizační záležitosti

aplikace Twigsee

NAVRÁTILOVÁ – VEDOUCÍ PROVOZU vyúčtování plateb za stravné a záloh na akce
TŘÍDNÍ EMAILY slouží ke komunikaci s tř.učitelkami

domluvě o konzultačních hodinách

 

 1. ZÁJMOVÉ MIMOŠKOLNÍ  AKTIVITY
 • Rodiče berou na vědomí, že přihlášením svého dítěte na mimoškolní aktivity přebírá odpovědnost za bezpečnost lektor kroužku po celou dobu jeho konání, od doby převzetí a zpětného předání učitelce. Toto je zakotveno i ve smlouvách s jednotlivými lektory.
 • Vyúčtování plateb za mimoškolní aktivity si vyřizují rodiče výhradně s lektorem
 • Rodiče svým podpisem potvrdí škole souhlas s předáváním dítěte lektorovi na konkrétní čas a termín
 • V případě, že je dítě přihlášeno na kroužek v době, kdy nedochází do MŠ, jsou rodiče povinni dítě přivézt na začátku a odvézt po ukončení lekce.
 • Lektoři jsou povinni včas a řádně informovat MŠ a rodiče o případném nekonání kroužku
 • Zájmová mimoškolní činnost je zahajována nejdříve od 15. 00 hodin ve 4.třídě