MATEŘSKÁ   ŠKOLA   KAMENICE, okres Praha- východ

   Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

mobil : 737 479 013,   776 258 388

email : reditelka@mskamenice.cz  web: www.mskamenice.cz

příspěvková organizace IČ: 75033836

statutární orgán : ředitelka Mgr. Jana Boučková

Zřizovatel :                                        Obec Kamenice

Organizační číslo školy :                 52 203

Identifikátor právnické osoby :    600 051 498

IZO MŠ :                                           107 516 462

IZO výdejna :                                   162 000 553

        

 

                P R O V O Z N Í      Ř Á D 

 

Podmínky upravuje Zákon č.258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a  o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. MZ č. 410 / 2005 Sb. Vyhl. MZ č. 410 / 2005 Sb.

ve znění dalších předpisů o hygienických požadavcích na  prostory a provoz MŠ

Vyhl. MŠMT č.14 / 2004 Sb. o MŠ

Nařízení ES 852 / 2004 o hygieně potravin

Č.j.: MŠKam/121 / 2022

Platnost od : 1. 9 . 2022

Pedagogická rada projednala a schválila dne:   31. 8. 2022

 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ :  
Jméno:  :  MATEŘSKÁ ŠKOLA  Kamenice, okres Praha – východ
Adresa  :  Ringhofferova  437, Kamenice – Olešovice, 251 68
Typ zařízení: předškolní zařízení s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 95
Výjimky v počtu dětí: 3 děti –  1.,2.,3. třída = 25 dětí
Provozní doba: 6,45 – 16,45 hodin
Povinné předškolní vzdělávání : denně 8.15 – 12.15 hod.
Tel.kontakty ŘMŠ 774 833 245, 737  479 013 , 776  258 388
IČO : 75033836
web: www.mskamenice.cz
Statutární  zástupce: Mgr. Jana  BOUČKOVÁ – ředitelka reditelka@mskamenice.cz
Zástupce ředitelky: Linda Vejmelková zastupce@mskamenice.cz
Vedoucí  provozu: Dana Navrátilová stravne@mskamenice.cz

Využití zařízení pro jiné aktivity :  nabídka zájmových aktivit – dle rozpisu od 15,00 – 16.30 hodin 4.tř.

 1. REŽIMOVÉ POŽADAVKY :

NÁSTUP DĚTÍ :                       do 8.30 – blíže určuje Školní řád MŠ Kamenice

1) SPONTÁNNÍ HRA :

dopoledne   6,45 –   8,30 hod dle potřeby a činností :     9,30 –  10,00 hod. Venku: 10 – 11,30 hod.
odpoledne 15,00 – 16,45 hod.                                             14,00 –  14,30 hod.  
 • oblast spontánní hry plně patří do kompetence pedagogických pracovnic
 • je zpracována v Třídním programu
 • u mladších dětí zařazena častěji : 9,30 – 10,00 hod.
 • hra je nejdůležitějším prostředkem prožitkového učení
 • právem dítěte je výběr činnosti 

2) ČINNOSTI ŘÍZENÉ PEDAGOGEM :

  8,30   –   8,50  hod Zdravotní a pohybové cvičení
  9,10   – 10,00  hod. výchovně vzdělávací činnosti
12,45   – 14,30  hod předškoláci – předškolní přípravka
 • tyto stanovené doby jsou pouze orientační z důvodu respektování individuálních potřeb dětí, klima každé třídy a biorytmu dětí a přizpůsobení aktuálním podmínkám

3) PRÁCE S IT TECHNOLOGIEMI – INTERAKTIVNÍ TABULE, TABLETY :

 • v rámci plnění výchovně vzdělávací činnosti
 • doba trvání v jednom sledu : 30  minut
 • pedagog dbá na správnou vzdálenost a používání

4) POHYBOVÉ AKTIVITY :  

TV chvilky a  cvičení: zpracovány v Třídních programech
podmínky : dostatečný čas, prostor, podmínky, dozor, revize a kontroly bezpečnosti
vybavení  : tělocvičné nářadí i náčiní
druh pohybových aktivit : spontánní pohyb, řízená TV činnost, pohybové a soutěživé hry
kompenzační prvky: Lokomoční cvičení, cviky na správné držení těla, posilování svalstva, hrubé motoriky, plosky nohou,  balanční cvičení,  uvolňovací cviky, relaxační prvky

frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu : co nejčastěji –  spontánní i řízené

5) POBYT VENKU :

školní zahrada :

 • užívání se řídí Provozním řádem školního hřiště Č.j: MŠKam/36/2017
 • oplocený pozemek využívaný k pohybové aktivitě
 • uzavíratelné vstupy ( vrata,vrátka)
 • vrátka opatřena řetízkem v horní části z bezpečnostních důvodů
 • zákaz vstupu se zvířaty, kouření a vjezdu soukromých vozidel mimo zaměstnanců školy

 revize a kontroly:  Provozní kniha školního hřiště  Č.j.: MŠKam/158/2018

1x denně pedagog při vstupu s dětmi na školní hřiště
1x měsíčně školník-údržbář
1x ročně revizní technik

 údržba :

 • travnaté plochy – 1x týdně – sekáním motorovou a strunovou sekačkou + hrabání
 • dle potřeby provádí školník
 • listí – likvidace dle potřeby – školník, provozní, brigáda rodičů – odvoz tech.služby Kamenice
 • záhony, okrasné rostliny – dle potřeby – školník, provoz – vytrhávání plevele, okopávání
 • zalévání dle potřeby – provozní, školník
 • využívání při plnění úkolů třídních plánů s dětmi
 • 1x ročně výměna nebo doplnění písku – dodavatel – certifikát o chemickém složení

vybavení zahrady :

 • zahradní herní a TV prvky, krytá pískoviště, altán, molo, 2x zahradní domek, venkovní kuchyň
 • použitý materiál – dřevo, kov, nerez, lana
 • tartan pod skluzavkami, dopadové plochy
 • dodavatel : Tomovy parky, Hřiště Bonita – vše s certifikáty EU
 • uč. – kontrola úklidu po odchodu ze zahrady – hlásit neprodleně poškození a závady

pobyt venku :        9.50 – 11.50 hod.         14.30 – 16.45 hod.

 • pobyt se přizpůsobuje klimatickým podmínkám
 • v případě velmi nepříznivého počasí – mráz, déšť, vítr – lze zkrátit,
 • –   “  –    pěkného počasí přesunout i dopolední činnosti ven a  prodloužit i odpolední pobyt venku
 • pedagogické pracovnice sledují stav ovzduší a teplotu
 • venkovní teploměr umístěn u hlavního vchodu budovy

způsob využití pobytu venku :

 • hry na zahradě – pískoviště a dřevěné stavby, vycházky, dětské dopravní prostředky na cestách
 • výchovně vzdělávací činnost
 • pohybové aktivity, TV chvilky, svačina, otužování, mlžení

6) ODPOČINEK A SPÁNEK :

Zařazení v režimu dne : ·         12,10 – 14,30  hod..          předškoláci  :  12,10 – 12,45 hod.

·         respektujeme individuální potřeby dětí

·         3–5 leté děti  – převlékají do pyžama a ukládají se na matrace s lůžkovinami

·         5-6 leté  děti  – odpolední klid upravený vzhledem k věku

– cca 30 minut klidová činnost( poslech četby apod.

– nepřevlékají se, odpočívají na matracích ( polštář, deka )

Ukládání lůžkovin : ·         v jednotlivých boxech opatřených značkou dítěte

·         zvlášť uložené matrace a zvlášť lůžkoviny

·         větratelné, přehledné, nezaměnitelné

Uložení pyžam : ·         v boxu označeném značkou dítěte s lůžkovinami
Provětrávání : ·         lůžkoviny, matrace, pyžama – dostatek meziprostoru v boxu

·         v případě  zpocení usušení rozložením na topení nebo na balkonu

·         po odpočinku zajištěno vyvětrání otevřením oken

·         1.,2.,3.,třída lze uzavřít ložnice a oddělit od herny zatahovací stěnou

III. STRAVOVÁNÍ :

Rozsah činnosti : příjem, uchovávání a výdej stravy, likvidace zbytků
Vybavení výdejny: 2x dvoudřez, pracovní stoly, regály na nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, elektrický sporák s troubou, myčka na nádobí, chladnička, 2x vodovodní baterie se sprchou, bezdotyková baterie s umývadlem, ohřívací vana, termosy, gastronádoby, elektrický kráječ na chléb, vozíky, samovar na čaj
Příprava stravy :  ·         dovoz ze ŠJ při ZŠ -ŠJ odpovědná za plnění spotřebního koše atd.

·         vedoucí ŠJ sestavuje jídelní lístek, který pošle do MŠ předcházející týden

·         jídelní lístky jsou vystaveny na nástěnkách v MŠ pro rodiče a v aplikaci Twigsee

Podávání svačin : dopolední : 8,45 – 9,00 hod.          odpolední : 14,15 – 14,30 hod.

·         samoobslužně dle schopností dítěte s dopomocí

·         připraveno na pojízdných vozících pracovnicemi výdejny

Obědy-doba výdeje : ·         od 12.00  hod. pro přítomné děti,  od 11.30 – 12.00 pro odhlášené na daný den

·         1. den nepřítomnosti možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob

Interval mezi jídly: dopolední svačina  – oběd   =  3    hod.        oběd  – odpolední svačina   =  2,5 hod.
Dietní stravování : ·         na základě doporučení pediatra

·         pracovnice výdejny evidují alergie dětí uvedené rodiči, lékařem

·         smlouva rodičů s vedením školy na donášku vlastní stravy

Dovoz stravy –

časový harmonogram

·         dopolední svačina – odvoz nádob :  7,15 – 7,30 hod.,  příjezd : 7,45 –  8,00  hod.

·         oběd+odpol. svačina +odvoz termoboxů:

odjezd 10,30 – 11,00 hod., příjezd  :11,00 – 11,15 hod.

Manipulace :

 • termoboxy a várnice jsou uskladněny ve zvláštním skladu v přízemí – přístup školník, provozní
 • za účelem manipulace s nádobami se používá boční vstup do MŠ
 • plné termoboxy se stravou jsou převezeny do výdejny v přízemí a odtud výtahem přepravena část určená pro výdejnu v 1.patře
 • termoboxy s připraveným jídlem se otvírají pouze ve výdejnách
 • jednotlivé nerez nádoby s jídlem se umístí do předem vyhřátého pultu a zajistí se poklopy
 • prázdné termoboxy se výtahem přemístí do suterénu, kde je místnost určená pro jejich mytí
 • čisté se opět výtahem přepraví do přízemí a jsou uloženy do skladu
 • k přepravě se používá výhradně k tomu určený automobil v majetku MŠ s oddělenou částí pro přepravní nádoby a řidiče

Pitný režim :

 • tekutiny připravené ke svačinám se rozlévají do nerez nádob  k přímému servírování
 • během dne zajištěn pitnou vodou – výměnu, doplňování zajišťují pracovnice výdejny
 • na tácku jsou připravené hrnky dětí a jednorázové kelímky ( rezerva ) – denní umývání
 • používání – samoobslužné i s dopomocí
 • častost – dle individuálních potřeb, připomínáno pedagogem
 • voda se používá kohoutková z vlastních zdrojů v pokojové teplotě – vlastní úpravna vody
 • v teplých dnech je zajištěn i při pobytu venku –přenesení nádob na zahradu
 1. OSOBNÍ HYGIENA :
 • probíhá dle individuálních potřeb, dětem je připomínána průběžně, před a po každé činnosti
 • každý svůj ručník – vzájemně se nesmí dotýkat
 • po obědě – dentální hygiena – čištění zubů
 • děti z jiné třídy mají k dispozici v zásobnících papírové ubrousky
 • každé dítě má v umývárně značkou označený oddělený box

( ručník, hřeben, kelímek, zubní pasta a kartáček )

Otužování :

Frekvence : ·         individuálně dle aktuálního zdravotního stavu dětí a vzhledem k aktuálním podmínkám

·         co nejčastěji

Způsob : ·         dostatečné větrání

·         přiměřené oblékání

·         omývání  těla vodou  po cvičení – předškolní děti

·         kontrola teploty ve třídách a v ložnicích – regulace větráním dle potřeby

·         při dostatečně teplém počasí – mlžení

 1. Cizí osoby :
 • Do objektu jsou vpuštěny po
 • Po vstupu do budovy používají návleky.
 • Nesmí narušovat výchovně vzdělávací činnost, čistotu, pořádek, dobré mravy a ohrožovat bezpečí dětí.
 • Do prostoru výdejen je nepovolaným osobám bez čistého bílého pláště vstup zakázán.
 • V celém objektu je zákaz kouření a vstupu se zvířaty.