MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, OKRES PRAHA – VÝCHOD

Ringhofferova 437, Olešovice– Kamenice 251 68

   ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

  se bude konat dne 2.5.2024 od 10 – 15 hod. v MŠ 

Žádost + přílohy:

 • kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST ( vytisknete 1 list A4 oboustranně )
 • ODKAZ DO APLIKACE TWIGSEE PLATNÝ OD 1.4.2023  od 7.00 hod. – 2.5.2023 do 15.00 hod.

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolaka/2C78D10B-027C-47AF-B21C-6B4B0BB08FE1/prijimacirizeniproskolnir

 • součástí je potvrzení matriky OÚ Kamenice o trvalém bydlišti dítěte v obci
 • potvrzení lékaře o očkování (nevztahuje se na děti nar. do 31.8.2019 s povinnou předškolní docházkou od 1.9.2024)
 • cizí státní příslušníci povolení k trvalému pobytu – kopie
 • pokud máte zájem o individuální vzdělávání – týká se dětí nar. do 31.8.2019, podáte současně vyplněné OZNÁMENÍ

S sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 Důležité informace:

Na www.mskamenice.cz v záložce ZÁPIS  školní rok 2024/25– odkaz do aplikace Twigsee, vyplníte žádost o přijetí a budete postupovat dle instrukcí obdržených do vašeho emailu.

Na neúplné, nepodepsané žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

Nezáleží na pořadí, v jakém dokumenty obdržíme !!!

Pouhým vyplněním údajů v aplikaci není zahájeno správní řízení o přijetí, jedná se pouze o předzápis. Je nutno se v den zápisu dostavit OSOBNĚ s žádostí, kterou obdržíte  vygenerovanou do emailu.

Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.

STANOVENÁ KRITERIA PRO  PŘIJETÍ :

1) Děti nar. do 31. 8. 2019  – povinná předškolní docházka

                                                     – s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

2) Děti nar. od   1. 9. 2019 – 31.8.2021 s trvalým pobytem v obci Kamenice+ osady,

     přičemž přednostně jsou přijímány věkově starší děti do naplnění volné kapacity školy 

Osady obce Kamenice: 

Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice       

Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!!

Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení.

TERMÍNY:

 • Vyjádření účastníků  řízení k podkladům pro rozhodnutí  dle  36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní  řád:  13.5. 2024 od  11  do 13 hod.  v MŠ.
 • Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování 20.5. 2024.
 • Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn nejpozději 27.5.2024 v aplikaciTwigsee a na webu.
 • Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se OSOBNĚ vyzvedávají v MŠ 27.5. – 31.5.2024  v době od 7 do 16,30 hod.  

       Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů  budou odeslána 31.5.2024 na uvedenou adresu.

Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. 

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE A ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ -NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ VEDENÍ ŠKOLY!

                                       (stačí i emailem z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti)

Na uvolněné místo čekají další žadatelé dle věkového pořadníku, které ihned kontaktujeme !!     

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 3. c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Mgr. Jana Boučková – ředitelka                                                                             V Kamenici dne 20.2.2024