Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 – ke stažení ZDE

Nepřijatí žadatelé – vyzvedávejte rozhodnutí OSOBNĚ od 31.5.2022 do 2.6.2022 v MŠ OD 7 – 16.30 HODIN

ODVOLÁNÍ- KÚ POSUZUJE, ZDA BYLA DODRŽENA STANOVENÁ KRITERIA A DĚTI ŘÁDNĚ PŘIJATY DLE VĚKOVÉHO POŘADNÍKU do naplnění volné kapacity.

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍSTA JSOU NEPŘIJATÍ ŽADATELÉ OKAMŽITĚ KONTAKTOVÁNÍ.

Přijatí žadatelé – rozhodnutí obdržíte na třídní schůzce dne 14.6.2022 od 15.hodin v MŠ ( BEZ DĚTÍ )

POKUD NEZAHÁJÍTE DOCHÁZKU DO NAŠÍ MŠ, OKAMŽITĚ INFORMUJTE VEDENÍ ŠKOLY, STAČÍ EMAILEM: ms.kamenice@seznam.cz

2.6. – WEBINÁŘ ONLINE – ŠKOLNÍ APLIKACE TWIGSEE – LINK NA PŘIHLÁŠENÍ JIŽ MÁTE NA EMAILU

 

Zvláštní zápis na školní rok 2022/23 – UA  Zvlastni-zapis-ua  – UKONČENO !!!

Žádost o přijetí : UKONČENO     PŘÍTOMNO U ZÁPISU : 0 DĚTÍ

Pro školní rok 2022/23 – 0 volných míst – kapacita plně obsazena !!!

 

     MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KAMENICE,  okres Praha-východ

     Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

   ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

   se bude konat v úterý dne 3.5.2022 v ředitelně MŠ                       od 10 – 15 hodin

Ke stažení: Žádost o přijetí :  UKONČENO

                   Oznámení o individuáním vzdělávání: UKONČENO

Žádost + přílohy:

  • kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST ( 1 list A4 oboustranně )
  • součástí je potvrzení matriky OÚ Kamenice o trvalém bydlišti v obci a potvrzení lékaře o očkování ( nevztahuje se na děti nar. do 31.8.2017 s povinnou předškolní docházkou od 1.9.2017 )
  • cizí státní příslušníci povolení k trvalému pobytu – kopie
  • pokud máte zájem o individuální vzdělávání – týká se dětí nar. do 31.8.2017, podáte současně vyplněné OZNÁMENí
  • S  SEBOU: 
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Důležité informace:

Na neúplné, nepodepsané žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.

Nezáleží na pořadí, v jakém dokumenty obdržíme !!!  Pokud možno, dostavte se s dítětem.

Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.ˇ

STANOVENÁ KRITERIA PRO  PŘIJETÍ :

1) Děti nar. do 31. 8. 2017  – povinná předškolní docházka – s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

2) Děti nar. od   1. 9. 2017 – 31.8.2018 s trvalým pobytem v obci Kamenice+ osady

3) Děti nar. od   1. 9. 2018  – 31.8.2019 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

4) Děti nar. od   1. 9. 2019 – 31.12.2020 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

 Osady obce Kamenice:  Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní do naplnění volné kapacity školy.

V letošním roce máme 41 dětí, které by měly zahájit školní docházku a 1 dítě s individuálním vzděláváním – není zahrnuty do kapacity školy.Zatím nejsou známy přesné počty dětí s odkladem školní docházky, počítáme cca 35 volných míst. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si číslo uschovat) bude zveřejněn na webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky!  Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu  správního řízení.

TERMÍNY:

1) Vyjádření  účastníků  řízení k podkladům pro rozhodnutí  dle  § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní  řád:  12.5. 2022 od  11  do 13 hod.  v MŠ.

2)  Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování  25. 5. 2022.

3)  Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn nejpozději 1.6.2022.

4)  Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně vyzvedávají v MŠ  1.6.- 2.6. 2022  v době od 7 do 16,30 hod.  

       Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů  budou odeslána 3.6.2022 na uvedenou adresu.  Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. 

       Prosíme, vyzvedávejte OSOBNĚ !!!!

 

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE A ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ -NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ VEDENÍ ŠKOLY!

( stačí i emailem z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti) Na uvolněné místo čekají další žadatelé dle věkového pořadníku, které ihned kontaktujeme !!     

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí :

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Mgr. Jana Boučková – ředitelka