Zvláštní zápis na školní rok 2023/2024 pro děti narozené 1.9.2018 – 31.8.2020 s ukrajinským občanstvím přicházejících do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem:

středa 14.6.2023 od 12:00 do 13.00 hodin v ředitelně MŠ.

VOLNÁ KAPACITA MŠ: 0 míst

Žádost a přílohy:

 1. kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST ke stažení ZDE:Žádost_o_prijeti_ditete_MS_UA (1 list A4 oboustranně)
 2. je akceptována i dvojjazyčná přihláška podle zveřejněného vzoru MŠMT
 3. v případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce se tato předloží v originále a s úředně ověřením překladu do českého jazyka
 4. potvrzení dětského lékaře o očkování podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví (nevztahuje se na děti narozené do 31.8.2018 s povinnou předškolní docházkou od 1.9.2023) – FORMULÁŘ ke stažení ZDE: Lékařské potvrzení UA
 5. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 6. doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti (např.: nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), potvrzení o dočasné ochraně v souvislosti s válkou na Ukrajině-vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany nebo udělené vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR-prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu   Posuzuje se jen dítě, a to jeho věk a trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince ve spádové oblasti.
 7. k nahlédnutí-doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

Způsoby podání žádosti:

Písemně, a to v listinné podobě v den zápisu, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem

Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti školy.

Důležité informace:

Na neúplné, nepodepsané žádosti nebude brán zřetel

STANOVENÁ KRITERIA PRO PŘIJETÍ:

 1. Děti narozené do 31.8.2018 – povinné předškolní vzdělávání
 2. Děti narozené 1.9. 2018 – 31.8.2020, přičemž přednostně jsou přimány věkové starší děti

Osady obce Kamenice: Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celodenní do naplnění volné kapacity školy.

Seznam přijatých uchzečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si číslo uschovat) bude zveřejněn na webových stránkách MŠ-Výsledky přijímacího řízení UA a na info tabuli MŠ.

Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky!!!

Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení.

TERMÍNY:

 1. vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád: 21.6.2023 od 11 do 13 hod. v MŠ
 2. Ukončení schromažďování podkladů pro rozhodování: 23.6.2023
 3. Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 29.6.2023
 4. Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se OSOBNÉ vyzvedávají v MŠ 29.6. a 30.6.2023 v době od 7 do 16.30 hod.                                                                                                                                                         Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 13.7.2023 na uvedenou adresu.
 5. Písemná rozhodnutí o přijetí se nerozesílají.